Säännöt

Valmistustekniikan kerhon säännöt

1 Luku
Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Valmistustekniikan kerho (myöhemmin VTK). Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Aalto University Production Engineering Students. Yhdistyksen lyhenne kaikilla kielillä on VTK. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo ja virallinen kieli suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Kerhon tarkoituksena on olla valmistustekniikasta kiinnostuneiden Aalto-yliopiston opiskelijoiden yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammatillista kehitystään. Yhdistys toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (myöhemmin AYY) piirissä.

3 § Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 1. Järjestää opintoihin, yliopistoon, korkeakoulupoliittisiin, ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia
 2. Järjestää kokouksia, juhlia, opintomatkoja ja muita vastaavia teekkarihenkisiä tapahtumia
 3. Julkaista tuotantotekniikan alan aihepiiriin liittyvää julkaisua
 4. Pitää yhteyttä ja toimii yhteistyössä AYY:n, Aalto-yliopiston, ammatillisten järjestöjen, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa
 5. Harjoittaa muuta hyödylliseksi katsomaansa toimintaa

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia illanviettoja, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

2 Luku
Jäsenet

6 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, vanhat ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut AYY:n jäsen.

Kerhon vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yliopistossa tutkinnon suorittanut jäsen, joka on ollut kerhon varsinainen jäsen.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä kutsua henkilön, joka on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumiseksi tekee hallitus mutta myös viidellä (5) varsinaisella jäsenellä yhdessä on siihen oikeus.

Myöhemmin puhuttaessa jäsenistä tarkoitetaan kerhon varsinaisia jäseniä.

7 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.

8 § Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksua ei peritä ensimmäiseltä jäsenvuodelta.

Jäsenmaksun suorittamisesta ovat kuitenkin vapautettuja:

 1. Kunniajäsenet
 2. Yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä yhdistyksen toimihenkilöt
 3. Vanhat jäsenet

9 § Yhdistykseen liittyminen

Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistyksen hallitukselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, kunniajäsenten osalta kuitenkin yhdistyksen kokous.

10 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

11 § Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

12 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa kirjallisesti toimitetun erottamispäätöksen vastaanottamisestaa se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3 Luku
Yhdistyksen kokoukset

13 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset.

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle loka-marraskuun aikana syyskokoukseen kerran tai useammin päättämään talousarviosta sekä hallituksen ja toimihenkilöiden valinnasta seuraavalle toimikaudelle. Kokouksissa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 1. Valitaan hallituksenmuodostaja, jonka on esitettävä itseään puheenjohtajaksi
 2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet hallituksenmuodostajan esityksen pohjalta luvun 4 mukaisesti
 3. Valitaan toimihenkilöt
 4. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt
 5. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle
 6. Vahvistetaan talousarvio tulevalle toimikaudelle
 7. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus, sekä jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä.

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa helmi-maaliskuussa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Hallituksen esittelemä toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta
 2. toiminnantarkastajien lausunto tilinpäätöksestä
 3. päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 1/10 yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on toimitettu jollekin hallituksen jäsenelle.

16 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Kokouksen päätöksellä voidaan yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

17 § Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ellei muualla näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

18 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalla vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

19 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

20 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.

Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä tai muista merkittävistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

4 Luku
Hallitus

21 § Hallitukseen hakeminen

Hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallitus ilmoittaa yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalla hallitustunnustelujen ajankohdan sekä vaalikokouksen päivämäärän lokakuun 15. päivään mennessä.

Hallitustunnusteluissa jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus ilmoittaa halunsa hakea hallitukseen sekä tehtävät joista hän on kiinnostunut. Mikäli henkilö ei pääse hallitustunnusteluihin paikalle, on hänen ilmoitettava halustaan yhdistyksen puheenjohtajalle kirjallisesti.

22 § Hallituksenmuodostaja

Hallituksenmuodostaja tekee viimeistään valintaansa seuraavassa, aikaisintaan seitsemän (7) päivää myöhemmin pidettävässä, yhdistyksen kokouksessa esityksen hallituksen kokoonpanosta.

Kokouksella on oikeus tehdä esitykseen muutoksia, kuitenkin siten että hallituksenmuodostaja ja ehdotettu hallitus hyväksyy muutokset. Jos yhdistyksen kokous hyväksyy esityksen, on hallituksenmuodostaja valittu yhdistyksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. Mikäli hallituksenmuodostajan esitystä ei hyväksytä tai yhdistyksen kokouksen tekemiä muutoksia ei hyväksytä, on hallituksenmuodostajalla oikeus tehdä uusi esitys viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

Jos uutta esitystä ei edelleenkään hyväksytä, suoritetaan uusi hallituksenmuodostajan valinta, ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen kokoonpanosta. Valintamenettelyä jatketaan kunnes yhdistyksen kokous hyväksyy hallituksenmuodostajan esityksen.

23 § Hallituksen toimikausi ja kokoonpano

Yhdistyksen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä kahdesta viiteen (2-5) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Toimikautensa alussa tammikuun viimeiseen päivään mennessä pidettävässä yhdessä tai useammassa kokouksessa hallitus:

 1. järjestäytyy ja toteaa kokoonpanonsa
 2. hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt tai esteellinen.
 3. päättää tarvittaessa hallituksen sisäisestä työnjaosta
 4. päättää tarvittaessa tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeuksista

Ennen toimikautensa alkua hallitus voi päättää edellisistä kohdista 2 ja 3 sekä muista vain itseään koskevista sisäisistä asioista. Päätökset tulee vahvistaa ensimmäisessä kokouksessa toimikauden alkaessa.

24 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. Huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita
 2. Edustaa yhdistystä
 3. Laatia esitykset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
 4. Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 5. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 6. Päättää jäseneksi hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä
 7. Valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa ja puuttua näihin tarvittaessa
 8. Kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa
 9. Periä jäsenmaksut.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

25 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

26 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

5 Luku
Toimihenkilöt ja toimikunnat

27 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös toimikunnan jäsenet. Jokaisen toimikunnan jäseneksi on nimitettävä hallituksen jäsen. Mikäli toimikunnan toimikausi kestää hallituksen toimikauden yli, on uuden hallituksen ilmoitettava yhdistyksen kokoukselle toimikuntaan liittyvä hallituksen jäsen.

28 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Yhdistyksen kokous voi perustellusta syystä vapauttaa tehtävästä luottamus- tai toimihenkilön tai toimikunnan kesken tämän toimikautta, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava. Hallitus voi vapauttaa vain itse nimittämänsä toimihenkilön tai -kunnan kesken tämän toimikautta.

6 Luku
Hallinto ja talous

29 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.


30 § Toiminnantarkastajat

Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 Luku
Erityisiä määräyksiä

31 § Yhdistyksen päätösten moittiminen

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

32 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja enintään kolme (3) kuukautta. Muutosesityksen pääkohdat on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

33 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ja enintään neljä (4) kuukautta.

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

34 § Säännöissä määräämättömät asiat

Missä menettelyä ei määrää yhdistyslaki, kirjanpitolaki, tilintarkastuslaki tai yhdistyksen säännöt noudatetaan yhdistyksen hallituksen päätöksiä.